Svaz ve spolupráci s městem Brnem přivítal zástupce gruzínských, moldavských a ukrajinských samospráv

Ve dnech 6. až 11. července se uskutečnila studijní cesta zástupců gruzínských, moldavských a ukrajinských samospráv po zemích V4. Cílem studijní cesty byla výměna zkušeností a know-how mezi vybranými městy ze zemí V4 a jejich protějšky ze zemí Východního partnerství.

Tato studijní cesta se konala v rámci projektu „Nové výzvy pro místní samosprávy – role národních asociací v rozvojové spolupráci“, jehož partnerem je vedle asociací ze Slovenska (ZMOS), Polska (ZMP), Maďarska (TOOSZ, MOSZ), Ukrajiny (AUC), Moldavska (CALM) a Gruzie (NALAG) i Svaz měst a obcí ČR. V každé ze zemí V4 vybraná skupina představitelů gruzínských, moldavských a ukrajinských samospráv strávila jeden den, během něhož měla možnost načerpat zkušenosti měst a obcí ze zemí V4 v rozličných oblastech.

Studijní cesta byla zahájena v maďarských městech Godollo a Budapešť, kde se účastníci studijní cesty seznámili s problematikou fiskální decentralizace a se strategií prosazování zájmů místních samospráv vůči státním institucím. Druhý den studijní cesty účastníci strávili ve slovenské obci Nižná Polianka, kde pro ně byl připraven seminář zaměřený na oblast ochrany životního prostředí a na mezinárodní a přeshraniční spolupráci. Třetí den skupina strávila v polském městě Jaslo, kde měla možnost prohlédnout si výstupy projektů financovaných ze strukturálních fondů EU, např. městské centrum volnočasových aktivit, městský sportovní areál nebo Palac Sroczyynskich.

Studijní cesta byla zakončena návštěvou magistrátu města Brna, které poskytlo pro zajištění studijní cesty prostory Nové radnice. Účastníky přivítal předseda Zahraniční komise Svazu Robert Zeman, který v úvodu společného setkání představil systém veřejné správy v České republice. Petr Bauer a Martin Rosický z odboru rozpočtu a financí města Brna seznámili účastníky s financováním místních samospráv v ČR a na praktickém příkladu města Brna i s tvorbou rozpočtu. Účastníky přivítala rovněž zástupkyně z odboru Kanceláře strategie města Brna, která ve svém příspěvku představila strategické plánování města Brna a jeho spolupráci se širším zázemím. Účastníci studijní cesty se zajímali především o oblasti týkající se výběru místních daní, zadluženosti obcí v ČR, financování evropských projektů či jak stát kontroluje plnění přenesené působnosti obcí.

Projekt je finančně podpořen z Mezinárodního vyšehradského fondu v rámci programu "Extended Standard Grants (V4EaP)".

 

 

Svaz ve spolupráci s městem Brnem přivítal zástupce gruzínských, moldavských a ukrajinských samospráv  

Svaz ve spolupráci s městem Brnem přivítal zástupce gruzínských, moldavských a ukrajinských samospráv  

Svaz ve spolupráci s městem Brnem přivítal zástupce gruzínských, moldavských a ukrajinských samospráv  

Svaz ve spolupráci s městem Brnem přivítal zástupce gruzínských, moldavských a ukrajinských samospráv