Rozvojová osvěta, podpora fairtrade a jednorázové aktivity v oblasti rozvojové spolupráce - příklad města Litoměřice

Přestože město Litoměřice zatím nemá navázanou dlouhodobou rozvojovou spolupráci s municipalitou v zahraničí, je vhodným příkladem, jak může české město/obec přispět k rozvojové osvětě, podpoře fairtrade a popularizaci rozvojových témat u svých obyvatel. Litoměřice jsou také vhodným příkladem spolupráce více aktérů – municipality, místních neziskových organizací a podnikatelů. Přímou rozvojovou spolupráci město řeší individuálně, viz např. humanitární sbírky či sbírky pro Afriku. Zároveň lze říci, že Litoměřice jsou úspěšným příkladem implementace principů udržitelného rozvoje na místní úrovni, čímž přispívájí k naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Významná je v tomto ohledu především jejich činnost v oblasti udržitelné energetiky. Uvedený příklad dobré praxe se však zaměřuje výhradně na představení aktivit týkajících se rozvojové spolupráce a osvěty včetně podpory fairtradu, kterými se město zabývá v souvislosti s aplikací Místní agendy 21.

 

Příklad dobré praxeRozvojvá osvěta, podpora fairtrade a jednorázové aktivity v oblasti rozvojové spolupráce
MunicipalitaMěsto Litoměřice
OkresLitoměřice (Ústecký kraj)
Počet obyvatel24.101 (r. 2015)
Rozloha17,99 km2
TypObec s rozšířenou působností

 

Jak to celé začalo?

Město Litoměřice je od roku 2002 členem Národní sítě Zdravých měst sdružující města, obce a kraje, které aplikují principy Místní Agendy 21. Jako takové se město přihlásilo k udržitelnému rozvoji a zlepšování podmínek pro život svých obyvatel. Oblasti globální odpovědnost se město začalo intenzivně věnovat až od roku 2011. Myšlenkou fairtrade, tj. etického obchodu, se město Litoměřice začalo zabývat již od roku 2009, systematičtější podpora začala až v roce 2011 díky evropskému projektu Aware&Fair. Na rozvojové aktivity město získalo v letech 2011 – 2013 finanční prostředky z Evropské komise v rámci zmíněného projektu (dotace ve výši 82 920 EUR). Cílem projektu pro Litoměřice bylo šíření Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) mezi obyvatele, propagace myšlenky a produktů fairtrade, získání statusu Fairtradové město Litoměřice, zvýšení povědomí učitelů, studentů, obchodníků a partnerských organizací o MDGs a spravedlivém obchodu a umožnění nových forem spolupráce a partnerství mezi evropskými a africkými městy. V rámci projektu město Litoměřice zorganizovalo semináře pro učitele, žáky, studenty a veřejnost, šířilo povědomí o MDGs a spravedlivém obchodu, podporovalo rozvoj fairtradových prodejen ve městě a zapojilo místní úřady a osvětové instituce do podpory spravedlivého obchodu a rozvojového vzdělávání.

V roce 2011 byla rovněž ustavena řídící/pracovní skupina pro fairtrade. V témže roce rada města schválila Deklaraci o připojení města k celosvětovému hnutí za spravedlivější ekonomické vztahy, rovné příležitosti, odpovědné obchodní partnerství, šetrný přístup k lidem a přírodě. A ve stejném roce také město získalo po splnění všech 5 kritérií rovněž certifikát Fairtradového města. V roce 2012 pak město schválilo Strategický plán rozvoje města, ve kterém je ukotvena podpora etického obchodu.

 

Ukázka aktivit spadajících do oblasti rozvojové spolupráce

Rozvojová osvěta a podpora fairtrade

V rámci fairtradových aktivit město Litoměřice uspořádalo řadu seminářů a besed (celkem 120 k listopadu 2015) na téma fairtrade a rozvojová spolupráce, jichž se účastnilo přes 3500 posluchačů. V rámci různých akcí Litoměřice rovněž uspořádaly 41 ochutnávek fairtradových produktů, např. v rámci veřejného fóra, Kapradí, adventní jarmarky apod.). Smysl fairtradu a jeho přínosy pro rozvojový svět, sdílení praktických zkušeností, rozvoj spravedlivého obchodu v ČR a jiné otázky byly diskutovány rovněž na první národní fairtradové konferenci v ČR, kterou město ve spolupráci s neziskovými organizacemi Fairtrade ČR a NaZemi uspořádalo v roce 2012.

Litoměřice mají zkušenost i s velkými osvětovými akcemi pro veřejnost, jako je Férová snídaně, Férová káva o páté, Klimatická snídaně, Africký férový festival DUN DUN, Férové město v pohybu, z nichž některé mají již víceletou tradici. Kromě těchto událostí Litoměřice stály u zrodu TV spotů o aktivitách města v oblasti rozvojové spolupráce, vydaly příručky pro učitele i férové průvodce po městě. Město šíří povědomí o fairtrade na svých webových stránkách, na facebooku, prostřednictvím letáků, roll-upů, městských vitrín, informačních tabulí, vlajek, osvětových spotů v infocentru města, v kině Máj a regionální televizi. Další netradiční aktivitou, při které město Litoměřice zajišťovalo rozvojovou osvětu, byla fairtradová módní přehlídka či různé výstavy, jako je např. Výstava na stromech nazvaná Plné ruce práce. Ta byla zaměřena na téma káva a jednalo se o výstavu fotek, jež byly rozvěšeny po stromech v městském parku a jež upozorňovala na souvislost mezi výrobou v rozvojových zemích a naším nákupním chováním.

Od roku 2012 udělují Litoměřice Certifikát fairtradová provozovna a zároveň její 3 příspěvkové organizace nabízejí fairtradové produkty (Gotický hrad Litoměřice, Knihovna K.H. Máchy a Masarykova základní škola).

Během léta 2015 Litoměřice uspořádaly zajímavou soutěž na podporu fairtrade nazvanou Kde hledat fair trade? Soutěž spočívala v tom, že obyvatelé sbírali razítka za nákup fairtradových produktů v prodejnách, kavárnách a restauracích. Soutěžící s nejvyšším počtem bodů (nakoupili faitradové produkty v největším počtu provozoven) získali zajímavé ceny od místních pěstitelů. Za nalezení nového místa, kde lze zakoupit fairtradové produkty, získali soutěžící bonusové body. Díky soutěži se místní obyvatelé seznámili nejen s místy, kde se prodávají fairtradové produkty, ale rovněž soutěž přispěla k objevení nových míst, kde se tyto výrobky dají koupit.

Litoměřice jsou aktivní také v oblasti sdílení svého know-how a zkušeností v oblasti podpory fairtrade. Zástupci města se pravidelně účastní českých i zahraničních konferencí (Berlín, Poznaň, Hannover a Bratislava), kde předávají své zkušenosti.

Jako první město v ČR Litoměřice vytvořily vlastní dotační program na podporu fairtradu nazvaný „Program podpory fairtradových aktivit v Litoměřicích“. Město z něj finančně kompenzuje náklady spojené s aktivitami na podporu fair trade, jež se konají na území Litoměřic. Podpora může dosahovat až 100% uznatelných nákladů projektu, maximálně však 4 tis. Kč na projekt. V rámci tohoto dotačního titulu město podpořilo řadu akcí místních aktérů, jako je např. Sousedi, pojďte na kafe, Fair trade máme v malíčku, Fairtradové svačinky umí všechny maminky, Poznáváme fairtrade, Fair trade očima študáků, Jak se zdobí Afrika, Fairový ostrov. V roce 2015 město v rámci tohoto dotačního titulu alokovalo 30 tis. Kč.

Jednorázové sbírky pro Afriku a humanitární pomoc

Litoměřic se při kampaních Zdravého města již dvakrát podílely na výbírání „kol pro Afriku“. V roce 2013 v rámci Evropského dne mobility Zdravého města Litoměice město ve spolupráci s neziskovou organizací Kola pro Afriku a Automuzeem Terezín vybíralo kola, helmy, náhradní díly a cyklonářadí. Celkem se podařilo vybrat 83 kol, které byly prostřednictvím organizace Kola pro Afriku odeslány dětem v Gambii. V roce 2014 tuto sbírku město zopakovalo, tentokrát při příležitosti férového festivalu DUN DUN. Kola jsou pro děti v Gambii klíčová, neboť vzdálenost od školy je v některých případech tak velká, že se do školy chůzí nedostanou. S pomocí kola se zvyšuje šance dětí dosáhnout adekvátního vzdělání a práce. Kolo také pomáhá dětem s rozvozem dřeva či vody, kterou musí pro své rodiny zajišťovat právě děti.

V rámci kampaně Dny zdraví v letech 2013 a 2014 město Litoměřice vybíralo „Brýle pro Afriku“. Brýle byly vybírány pro opuštěné děti  v Burkina Faso v Africe, neboť brýle v této zemi vyjdou místní obyvatele až na 1 roční plat.

Humanitární pomoc je integrální součástí rozvojové spolupráce a i v této oblasti Litoměřice byly aktivní. V roce 2013 Litoměřice poskytly skrze Člověka v Tísni humanitární pomoc na odstranění následků tajfunu na Filipínách ve výši 70 tis. Kč.

Podpora dlouhodobější rozvojové spolupráce skrze neziskové organizace

Město Litoměřice se systematicky nevěnuje rozvojové spolupráci. Přesto město často spolupracuje s občanským sdružením Shine Bean, které působí v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce. Shine Bean cílí především na Keňu, kde organizce podporuje sociální a ekonomický rozvoj v nejchudších komunitách, věnuje se osvětě a pomocí rozvojového vzdělávání šíří povědomí o situaci a problematice v méně rozvinutých zemích mezi žáky ZŠ a SŠ. Spolupráce města a Shine Bean se týká šíření rozvojové osvěty – společně nabízejí školám vzdělávací programy zaměřené na rozvojovou spolupráci a zajišťují přednášky pro veřejnost. Shine Bean se rovněž spolupodílí na organizaci férového festivalu DUN DUN.

Významné je zapojení tří litoměřických škol do projektu Shirika, jehož cílem je partnerství českých a keňských škol a jež realizuje právě Shine Bean. V rámci projektu ZŠ Masarykova pomohla dovybavit knihovnu v keňském Kawili potřebným nábytkem, ZŠ U Stadionu vybavila keňskou partnerskou školu Barchando školními pomůckami a ZŠ Na Valech pomohla partnerské škole Nvalunya postavit ve škole dívčí záchodky.

Vybraná oddělení/odbory městského úřadu ve spolupráci s nevládními organizacemi koordinují dlouhodobou finanční podporu keňských chlapců formou adopce na dálku.

Proč je fairtrade řazen do rozvojové spolupráce?

Fair trade, tj. spravedlivý obchod představuje způsob obchodu, který dává pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v rozvojových zemích příležitosti, aby se uživili vlastní prací, která splňuje důstojné podmínky a zároveň zabraňuje dětské práci. Zcela zásadní podmínkou spravedlivého obchodu je dodržování lidských a pracovních práv a šetrný přístup k životnímu prostředí. Ceny některých surovin, jako je např. káva, kakao, čaj, banány, bavlna, pěstovaných v rozvojových zemích se na světových trzích drží velmi nízko. Vzhledem k velké konkurenci jsou producenti nuceni své náklady snižovat. Aby se často dokázali uživit, jsou nuceni nechat pracovat své děti, a to v nedůstojných podmínkách. Rovněž často používají vysoké množství škodlivých chemických prostředků. Žijí v chudobě a bez přístupu ke vzdělání. Zapojení se do systému fair trade dává těmto lidem možnost žít důstojný život, osamostatnit se a zajistit svým dětem vzdělání. Díky tomu, že mají práci, jež je uživí, se nepřímo zabraňuje i migraci do zemí se silnější ekonomikou. Spotřebitelé v zemích bohatého Severu mohou svým nákupem fairtradových výrobků podpořit místní producenty v rozvojových zemích. Rovněž svým výběrem přispívají k ochraně životního prostředí.

Nezbytné předpoklady pro úspěšné rozvojové aktivity města Litoměřice

  • Podpora starosty, politiků, Zdravého města Litoměřice
  • Dobrá spolupráce s neziskovými organizacemi - NaZemi, ShineBean, SEVER, EA, Charita ČR
  • Dobrá spolupráce s místními právnickými osobami - školy, knihovna, IC, MKZ aj.
  • Spolupráce se zahraničními partnery, díky kterým město Litoměřice získává nové podněty, rady a inspiraci
  • Spolupráce s médii
  • Finanční prostředky projektu Aware&Fair

Výzvy

Zástupci města při obhajobě kategorie A místní Agendy 21 v říjnu 2015 uvedli, že město by mělo do budoucna zlepšovat mezinárodní rozvojovou spolupráci obcí. V tomto směru přichází nejspíš v úvahu prohloubení spolupráce s partnerskými městy na Filipínách – Calambou a Dapitanem. Zástupci města také představili návrh na zavedení speciálního programu pro tuto formu spolupráce, která by spočívala v tom, že 1% z rozpočtu města by šlo přímo na rozvojovou spolupráci.