Dlouhodobá rozvojová spolupráce s partnerskou obcí - příklad města Valašské Meziříčí

Dlouhodobá rozvojová spolupráce s partnerskou obcí - příklad města Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí a jeho zkušenosti s rozvojovými projekty jsou vhodným příkladem dlouhodobé a systematické zahraniční rozvojové spolupráce obcí (tj. decentralizované rozvojové spolupráce), která je zcela běžnou zahraniční aktivitou západních municipalit. Rozvojovou spolupráci tvoří dílčí rozvojové projekty zaměřené na přenos know-how ve specifických oblastech realizované v partnerské obci.

Příklad dobré praxeDlouhodobá rozvojová spolupráce s partnerskou obcí v Srbsku 
MunicipalitaMěsto Valašské Meziříčí 
OkresVsetín (Zlínský kraj) 
Počet obyvatel22.845 (r. 2015) 
Rozloha35,44 km2 
TypObec s rozšířenou působností 
Partnerská municipalitaMěsto Čačak 
TypSprávní centrum Moraviského okruhu (Srbsko) 
Počet obyvatel72.000 

 

Jak to celé začalo?

Město Valašské Meziříčí (VALMEZ) spolupracuje se srbským městem Čačak přes 10 let. V roce 2005 obě města stvrdila neformální spolupráci podpisem smlouvy o partnerské spolupráci. Z počátku se partnerství měst VALMEZ – Čačak zaměřovalo výhradně na společné aktivity v kultuře, vzdělání a sportu. V roce 2009 Valašské Meziříčí uspořádalo Mezinárodní environmentální konferenci Valmez 09, které se zúčastnila 3 partnerská města - srbský Čačak, bulharské Sevlievo a slovenská Čadca. Program konference se věnoval otázkám ekologie, odpadového hospodářství a využití obnovitelných zdrojů energie. Cílem konference byla výměna poznatků, zkušeností a příkladů dobré praxe.

V prohloubení spolupráce mezi VALMEZ a Čačakem došlo oficiálním založením Klubu přátel Čačaku a Srbska v roce 2011. Cílem tohoto klubu, jehož řádným členem se může stát každý občan kterékoli země EU starší 16 let, je popularizovat a propagovat Čačak a Srbsko prostřednictvím šíření informací o společenském a kulturním dění v Čačaku a Srbsku a o událostech ve VALMEZ a ČR.

Mimo níže popsané rozvojové projekty se Valašské Meziříčí podílelo na jednorázové humanitární pomoci. V souvislosti s ničivými povodněmi, které postihly území Chorvatska, Bosny a Hercegoviny a Srbska včetně Čačaku v květnu 2014, Valašské Meziříčí poskytlo nejprve ve spolupráci s Charitou ČR okamžitou materiální pomoc (vysoušeče, dezinfekční a hygienické potřeby, trvanlivé potraviny), poté i finanční dar městu Čačak ve výši 8.000 EUR. Tato humanitární pomoc byla oceněna srbským partnerem v podobě Ceny města Čačak za pomoc při katastrofálních povodních, kterou obdržel starosta města Valašské Meziřící.

Ukázka rozvojové spolupráce VALMEZ - ČAČAK

V letech 2012 - 2013 byl realizován projekt zaměřený na zemědělskou problematiku nazvaný „Rozvoj integrované ochrany zemědělství před škůdci, chorobami a přírodními katastrofami“. Nositelem projektu bylo město Čačak. Projekt byl financován z programu EXCHANGE 3 a jeho cílem byla výměna expertů v zemědělské oblasti za účelem přenosu zkušeností v zemědělské oblasti.

V roce 2015 Valašské Meziříčí realizovalo projekt „Přenos dobré praxe krizového řízení a odstranění následků povodní ve Valašském Meziříčí do města Čačak“, jež byl spolufinancován z České rozvojové agentury v rámci ad hoc dotační výzvy související s povodněmi na Balkáně. Rozpočet projektu činil 497.540,- Kč, ČRA ze svých prostředků poskytla finanční dotaci ve výši 447.786,- Kč. Projekt se zaměřil na výměnu zkušeností a zavádění dobré praxe v oblasti krizového řízení, především pak na řešení povodňové situace ve městě Čačak. Ve spolupráci s partnerem projektu – městem Čačak – byl vytvořen návrh povodňového plánu města, který sloužil jako podklad k řešení povodňové situace v Čačaku. Rovněž projekt přispěl ke zkvalitnění a zefektivnění procesu protipovodňových opatření a k odstranění škod způsobených povodněmi.

Projekt měl tři etapy. V první etapě (duben 2015) 4 zástupci z Čačaku navštívili VALMEZ, aby se seznámili s povodňovým plánem města. Během této návštěvy se zjišťovaly a konkretizovaly prioritní řešení pro srbského partnera, definovaly se základní rozvojové osy pro realizaci konkrétních opatření. Zástupci Čačaku se seznámili s vodními toky a systémem varování obyvatel před krizovými situacemi v terénu. Během druhé etapy (červen 2015) projektu navštívili 4 odborníci z VALMEZ Čačak a seznámili se na místě se stavem v oblasti krizového řízení a definovaly priority rozvoje v této oblasti a konkrétní nástroje pro nastavení vhodného systému. Rovněž během této etapy došlo k analyzování vodních toků a terénu v jejich okolí a likvidaci škod po povodních. V závěrečné etapě (říjen 2015) se uskutečnila pracovní návštěva 4 zástupců VALMEZ ve městě Čačak, během níž byly prezentovány zjištěné skutečnosti ve městě Čačak, návrh povodňového plánu města Čačak a návrh jeho implementace. Povodňový plán byl pro město Čačak vypracován v srbském jazyce. Rovněž byl stanoven další postup spolupráce, který by měl zajistit udržitelnost projektu.

Na základě zájmu srbské strany o elektronizaci veřejné správy Valašské Meziříčí ve stejném roce (tj. 2015) realizovalo projekt „Výměna zkušeností a přenos dobré praxe v oblasti elektronizace veřejné správy Valašské Meziříčí – Čačak pro rozvoj Good Governance“, který byl podpořen rovněž ČRA v rámci dotačního titulu „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích české ZRS“. Rozpočet projektu činil 484.456,- Kč, z toho dotace ČRA byla ve výši 434.610,- Kč.

Hlavním cílem projektu byla výměna zkušeností v problematice elektronizace veřejné správy a jejich implementace, která zpočívala v seznámení se se stávajícím stavem elektronických nástrojů ve městě VALMEZ, analýze stavu elektronických nástrojů ve městě Čačak a následném vypracování návrhů řešení pro zavádění elektronických systému ve městě Čačak.

Projekt byl opět rozdělen na tři etapy. V první etapě v dubnu 2015 se uskutečnila pracovní návštěva 4 zástupců města Čačak ve VALMEZ, kde se podrobně seznámili s jednotlivými elektronickými moduly a jejich přínosy, jež město VALMEZ využívá, a to: E-Spis, IntraDoc, GINIS, GIS, VITA atd. Smyslem návštěvy bylo zajistit a konkretizovat prioritní řešení pro srbskou stranu a definovat základní rozvojové osy. Ve druhé etapě v červnu 2015 proběhla pracovní návštěva 4 zástupců VALMEZ ve městě Čačak. Čeští experti byli seznámeni se stavem procesů ve veřejné správě v Čačaku. Srbská strana definovala své priority a konkrétní nástroje, jež by vedly k zlepšení procesů v Čačaku a o něž měla partnerská strana zájem. V poslední etapě – během října 2015 – 4 experti z VALMEZ ve městě Čačak předali konečnou podobu zadávací dokumentace v srbském jazyce s návrhy řešení pro zlepšení procesů a prezentovali možné způsoby implementace.

Výzvy

Vedení města Valašské Meziříčí má zájem v rozvojové spolupráci s partnerským městem Čačak nadále pokračovat. Prioritní oblastí pro budoucí spolupráci, jež byla definována na základě potřeb města Čačak, je vytvoření strategického plánu včetně určení priorit v oblasti good governance. Mimo to město VALMEZ hodlá realizovat výměnné pobyty studentů ZUŠ a výměnné pobyty folklórních souborů.