Nový projekt Svazu zacílený na podporu rozvojové spolupráce měst a obcí ČR

Svaz měst a obcí ČR uspěl se svou projektovou žádostí u České rozvojové agentury (ČRA) na realizaci projektu „Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce“. Projekt přispěje k informovanosti místních samospráv v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) včetně dotačních možností na národní a nadnárodní úrovni a k prohloubení poradenských služeb, které Svaz v současnosti svým členům poskytuje, s cílem zvýšit participaci měst a obcí v rozvojových aktivitách.

Projekt bude realizován v období leden až červen 2014 za podpory finančních prostředků z České rozvojové agentury. Nicméně, i po skončení projektu v červnu 2014, Svaz bude nadále poskytovat poradenské služby a systematickou podporu místním samosprávám, které projeví zájem o rozvojovou spolupráci.

Hlavní výstupy projektu jsou:

1. Analýza potenciálu místních samospráv ČR pro zapojení do ZRS a databáze českých samospráv zapojených či majících se zájem zapojit do ZRS

Na základě dotazníkového šetření v průběhu měsíce března bude zpracována analýza a databáze, kterou Svaz využije pro přesnější zacílení a směřování podpory městům v jejich rozvojových projektech ze strany SMO ČR. Zároveň bude sloužit Svazu jako stěžejní podklad pro jednání s institucemi, které se podílejí na tvorbě české a evropské rozvojové politiky.

2. Vzdělávací seminář

V rámci projektu se bude 30. dubna roku 2014 konat jednodenní vzdělávací seminář za účasti českých a zahraničních expertů. Čeští experti účastníky seznámí se základními informacemi o zahraniční rozvojové spolupráci, o aktuálních trendech v rozvojové oblasti včetně dotačních titulů vyhlašovaných MZV a ČRA. Zahraniční experti, kteří budou zastupovat zkušená evropská města a asociace pohybující se v rozvojové oblasti, českým protějškům představí, jakých forem a jaké úrovně rozvojové spolupráce s partnerskou samosprávou lze dosáhnout. Inspirací k realizaci vlastních projektů či k zapojení do rozvojových organizací v roli partnerů pro česká města a obce jistě budou i příklady dobré praxe zahraničních a českých samospráv, jež budou na semináři také prezentovány.

3. Informační kampaň

Po dobu realizace projektu bude probíhat informační kampaň, ve které bude kladen důraz především na informování o možnostech zapojení českých samospráv do projektů rozvojové a transformační spolupráce a o financování či kofinancování rozvojových aktivit měst a obcí na národní a nadnárodní úrovni. Na konci ledna byla k tomuto účelu zřízena nová rubrika o ZRS na Svazových stránkách www.partnerskamesta.cz, kde budou zveřejňovány informace a aktuality z rozvojové oblasti.

4. Rozšíření činností SMO ČR v oblasti poradenství o ZRS

V rámci projektu zlepšíme naše služby v oblasti poskytování informací a poradenství pro zástupce místních samospráv, kteří mají zájem participovat na rozvojových projektech nebo hledají informace o možnostech financování svých rozvojových aktivit.